Zaregistrujte se k newsletteru a obdržíte na Váš zadaný e-mail 10% voucher na slevu.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

 

Společnost IREL, spol s.r.o, IČ: 49974874, se sídlem Miroslavské Knínice 186, 671 72, Miroslavské Knínice, která provozuje webové stránky a e-shop www.irel.eu (dále jen „Správce“) tímto informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých Správce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých uživatelů, které uživatelé Správci v této souvislosti poskytnou.

Prosíme, přečtěte si pozorně následující informace předtím, než nám své osobní údaje poskytnete.

V případě jakéhokoliv dotazu souvisejícího se zpracováním Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na office@irel.eu

 

Správce osobních údajů:

IREL, spol s.r.o

IČ: 49974874

se sídlem Miroslavské Knínice 186, 671 72, Miroslavské Knínice

office@irel.eu

 

Zpracovávané osobní údaje

Budeme zpracovávat pouze ty osobní údaje, které nám poskytnete při založení uživatelského účtu a při nákupu na našem e-shopu www.irel.eu, přičemž jde o následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • historie nakoupeného zboží,
 • číslo Vašeho účtu, pokud zvolíte platbu převodem na účet.

 

Účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely a na základě následujících právních základů:

 1. Zpracování pro účely splnění smlouvy

Vaše osobní údaje potřebujeme zpracovat pro splnění kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem přes e-shop www.irel.eu. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracování těchto Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy, které jste smluvní stranou, bude probíhá následovně.

Naše společnost Vám na základě Vaší objednávky dodá Vámi objednané zboží oproti Vaší platbě. Abychom Vám dle smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi mohli zboží dodat, potřebujeme znát, kdo je druhá smluvní strana. Prosím, vezměte na vědomí, že v rámci plnění smlouvy Vám mohou být zasílány emaily s oznámeními technicko-provozního charakteru, které se týkají průběhu vyřizování Vaší objednávky. Tato oznámení jsou součástí naší komunikace s Vámi jako smluvní stranou.

Účelem a právním základem pracování těchto Vašich osobních údajů je v tomto případě tedy splnění smlouvy o poskytování služby Smartsupp.com.

 1. Zpracování pro účely přímého marketingu

Osobní údaje dále zpracováváme pro účely přímého marketingu, který je oprávněným zájmem naší společnosti. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracování na základě tohoto našeho oprávněného zájmu, tedy přímého marketingu, probíhá následovně.

Vaše osobní údaje budou uloženy v naší elektronické databázi, kterou však spravujeme přímo a pouze my. Vaše osobní údaje budou na základě tohoto našeho oprávněného zájmu použity pouze abychom Vám mohli zaslat nabídku našich produktů.

Účelem a právním základem pracování těchto Vašich osobních údajů je v tomto případě tedy oprávněný zájem Správce - přímý marketing, to znamená přímá nabídka našich produktů zaslaná námi Vám.

Pokud si zasílání nabídky našich produktů nepřejete, lze jej jednoduše vypnout prostřednictvím linku „Již nechci odebírat novinky e-mailem“ obsaženého v každém emailu s naší nabídkou.

Prosím, berte na vědomí, že v rámci plnění smlouvy Vám mohou být zasílány emaily s oznámeními technicko-provozního charakteru, které se týkají průběhu vyřizování Vaší objednávky. Tato oznámení jsou součástí naší komunikace s Vámi jako smluvní stranou, nejde o reklamní sdělení v rámci přímého marketingu a jejich zasílání nelze vypnout.

 

Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme primárně sami. Může se však stát, že pro zpracování osobních údajů pro některý ze shora uvedených účelů budeme muset využít služeb jiného subjektu.

Vaše osobní údaje tedy případně mohou být předány příjemcům z následujících kategorií:

 1. společnosti poskytující nám datová úložiště;
 2. společnosti poskytující služby doručování balíkových zásilek.

 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Vaše osobní údaje pro účely plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání práv a povinnosti z této smlouvy vyplývajících a po dobu stanovenou zákonem pro archivaci účetních dat, respektive po dobu existence Vašeho uživatelského účtu, pokud ho máte založen.

Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu budeme zpracovávat také po dobu existence Vašeho uživatelského účtu. V případě, že však zasílání nabídky našich produktů následně odmítnete, nebudeme za tímto účelem Vaše osobní údaje dále zpracovávat a to i po dobu trvání smlouvy.

 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoliv máte právo vznést námitku proti našemu zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete vůči našemu zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu námitku, dnem doručení Vaší námitky přestaneme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Námitku pro proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu nám můžete zaslat emailem na adresu:

office@irel.eu

V námitce stačí uvést Vaše uživatelské jméno a text „Tímto vznáším námitku proti zpracování mých osobních údajů pro účely přímého marketingu“ a Váš podpis. Bez zbytečného odkladu Vás informujeme o vyřízení Vaší žádosti.

Vždy je však jednodušší a rychlejší, pokud si zasílání nabídky našich produktů nepřejete, jej jednoduše vypnout prostřednictvím linku „Již nechci odebírat novinky e-mailem“ obsaženého v každém emailu s naší nabídkou.

Pozor, právo vznést námitku nelze uplatnit vůči našemu zpracování osobních údajů nezbytných pro účel splnění smlouvy.

 

Další Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

 • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit – kdykoliv nás můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny a jak dlouho je budeme zpracovávat. Máte také právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné. Máte právo nás kdykoliv požádat o opravu chybného osobního údaje či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování – můžete nás kdykoli požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud (i) už nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) je zpracování protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) odvoláte souhlas, který jste nám případně pro zpracování poskytli. Zpracovávání Vašich osobních údajů omezíme, dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů (omezíme znamená, že je budeme mít pouze uloženy a můžeme je použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků).
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud Vaše údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.
 • na přenositelnost osobních údajů – pokud je zpracováváme automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, máte právo je získat a právo na to, aby tyto osobní údaje byly předány přímo jinému správci
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tato práva můžete uplatnit u nás prostřednictvím osoby odpovědné za ochranu dat v naší společnosti, a to pomocí e-mailu office@irel.eu. Na Vaše žádosti, dotazy či připomínky odpovíme nejpozději do 1 měsíce.

 

Na naši činnost při zpracování osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost (více na stránkách úřadu www.uoou.cz). Tento úřad také, stejně jako Vás, informujeme v případě, že by i přes naši nejlepší snahu a veškerá zabezpečení došlo k úniku, zneužití nebo ztrátě Vašich osobních údajů.